Política de privacitat

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Edmon Colomer i Soler, amb NIF: 46311486C, informa a l’Usuari que és titular del tractament de les dades de caràcter personal.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre Edmon Colomer i Soler.

Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació sobre Edmon Colomer i Soler. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals del 5 de desembre, informem que el Responsable d’aquest web Edmon Colomer i Soler, amb NIF: 46311486C, situat a l’adreça Mas Baró, Carretera de Mas Trader s/n, 08880 Cubelles, comprovarà les dades personals trameses.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES LLIURADES

L’Usuari que envia la informació al Responsable Edmon Colomer i Soler, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Edmon Colomer i Soler de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Els usuaris garanteixen i responen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les adequadament actualitzades..

Edmon Colomer i Soler no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia ni de les que provinguin d’una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa als perjudicis que puguin derivar-se de l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a Edmon Colomer i Soler de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir un Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Edmon Colomer i Soler sempre que procedeixi de fonts alienes a Edmon Colomer i Soler.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Edmon Colomer i Soler no cedirà les dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal. No obstant això, en cas de cessió a tercers, es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, 3/2018, del 5 de desembre.

EXERCICI DELS DRETS DE LES PERSONES

En tot moment, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar o oposar-se directament al tractament de les seves dades, o exercir-ne el dret a la portabilitat. per escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a

Edmon Colomer i Soler
NIF: 46311486C
Dirección postal: Mas Baró, Carretera de Mas Trader s/n, 08880 Cubelles

També pot enviar un correu electrònic a: edmon.colomer@gmail.com

En cas de disconformitat amb el tractament, té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’Edmon Colomer i Soler, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Edmon Colomer i Soler es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Edmon Colomer i Soler anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.